Algemene voorwaarden Webwinkel

Algemene Voorwaarden Webwinkel Aurelia Schoonheidssalon en Pedicuresalon

 

1 oktober 2020

Definities

1. Aurelia: Aurelia Schoonheids- en pedicuresalon, gevestigd te Sibculo
onder KvK nr. 32156602.
2. Klant: degene met wie Aurelia een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Aurelia en de klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,
overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Aurelia.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant
of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

1. Alle prijzen die Aurelia hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele
overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Aurelia hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die
anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Aurelia te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Aurelia niet
kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst,
kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals
bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Aurelia gerechtigd een
rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een
gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele
schadevergoeding verschuldigd aan Aurelia.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Aurelia zijn verplichtingen opschorten totdat
de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de
vorderingen van Aurelia op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Aurelia dan is hij nog
steeds verplicht de afgesproken prijs aan Aurelia te betalen.

Recht van reclame

1. Zodra de klant in verzuim is, is Aurelia gerechtigd het recht van reclame in te roepen
ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Aurelia roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische
mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten
waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Aurelia, tenzij partijen hierover andere
afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of –brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

1. Een klant kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden
ontbinden op voorwaarde dat:

• Het product niet is gebruikt en nog in de onaangebroken originele verpakking zit.
• Het geen product is dat snel kan bederven.
• Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast.

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

• Op de dag nadat de consument het laatste product heeft ontvangen van 1 bestelling.

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@salonaurelia.nl, indien
gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Aurelia,
www.salonaurelia.nl, kan worden gedownload.
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn
herroepingsrecht te retourneren aan Aurelia, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht
komt te vervallen.
5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Aurelia indien de volledige
bestelling wordt geretourneerd.
6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet
voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Aurelia deze kosten binnen 14 dagen na
ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbtalen aan de consument, op voorwaarde
dat de consument het product tijdig aan Aurelia heeft geretourneerd.

Retentierecht

1. Aurelia kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de
klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Aurelia
heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen
verschuldigd is aan Aurelia.

Eigendomsvoorbehoud

1. Aurelia blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft
voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Aurelia op grond van wat
voor met Aurelia gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake
het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan Aurelia zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken
terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegeaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen,
vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien Aurelia een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst
als ontbonden en heeft Aurelia het recht om schadevergoeding, gederfde winst en
rente te vorderen.

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Aurelia, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Aurelia
het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering
niet aan Aurelia kan tegenwerpen.

Levertijd

1. De door Aurelia opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen
recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond
en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Aurelia.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het
recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Aurelia niet binnen 14 dagen na daartoe
schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

De transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het
product in ontvangst te nemen, hiervan door de expedieur c.q. bezorger een aantekening op te laten
maken, bij gebreke waarvan Aurelia niet aansprakelijk kan worden gehouden voor
eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare
beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Aurelia,
bij gebreke waarvan Aurelia niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico
van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel
voor rekening van de klant.

Garantie

1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door
ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage van en van schade ontstaan als gevolg van
ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant,
alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een
overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk
worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve
van de klant in ontvangst neemt.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Aurelia tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Aurelia geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient een door Aurelia geleverd product zo spoedig
mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de
overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Aurelia daarvan zo spoedig
mogelijk, doch in ieder geval binnen 2 weken na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te
stellen.
3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Aurelia
in staat is hierop adequaat te reageren.
4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Aurelia.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Aurelia ook
daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Aurelia een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Aurelia verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Aurelia

1. Aurelia is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor
zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Aurelia aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor
directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.
3. Aurelia is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Aurelia aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat
door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige)
uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het
(gedeelte van het) facatuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn
slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding
en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Aurelia vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Aurelia toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard
of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Aurelia niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding
pas plaatsvinden nadat Aurelia in verzuim is.
3. Aurelia heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden indien de klant zijn
verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Aurelia
kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen
dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Aurelia
in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Aurelia kan worden toegerekend
in een van de wil van Aurelia onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten
aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn
verplichtingen in redelijkheid niet van Aurelia kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituaties worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand
(zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van
toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en
telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen,
slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Aurelia 1 of meer verplichtingen
naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Aurelia
er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide
partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Aurelia is in een overmachtsituatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook
niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

1. Aurelia is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Aurelia zoveel mogelijk vooraf met de klant
bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst
op te zeggen.

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Aurelia.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede
lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan
tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst
in de buurt komt van wat Aurelia bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor
ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Aurelia is gevestigd/praktijk
houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen,
tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 1 oktober 2020.