Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Aurelia Schoonheidssalon en Pedicuresalon

 

1 juni 2015

Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elke aanbieding, behandeling en overeenkomst tussen Aurelia Schoonheidssalon en Pedicuresalon (hierna te noemen Aurelia) en een cliënt waarop Aurelia deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 1. Inspanning Schoonheidsinstituut Aurelia
  1. Aurelia zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
  2. Aurelia zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 2. Afspraken
  1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan Aurelia melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, heeft Aurelia het recht het gehele bedrag van de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.
  2. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, heeft Aurelia het recht de verloren tijd in te korten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.
  3. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, heeft Aurelia het recht de gehele afspraak te annuleren en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.
  4. Aurelia moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
  5. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van 3.1. tot en met 3.5. te houden, indien zij gehinderd zijn door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 3. Privacy en persoonsgegevens
  1. De cliënt voorziet Aurelia bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan Aurelia aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het voeren van de bedrijfsadministratie en voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
  2. De cliënt voorziet Aurelia van eventuele aanvullende gegevens om op de hoogte te blijven van nieuws en aanbiedingen als de cliënt mondeling heeft aangegeven hiermee akkoord te zijn. De cliënt kan op elk gewenst moment schriftelijk aangeven dat cliënt deze informatie niet langer wil ontvangen.
  3. Aurelia neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenbestand.
  4. Aurelia behandelt de vertrouwelijke (persoons)gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  5. Aurelia zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming.
 4. Betaling
  1. Aurelia vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten op de website en deze worden mondeling in de salon vermeld. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Prijswijzigingen zijn onder voorbehoud van tussentijdse verhoging van grondstofprijzen van leveranciers en onder voorbehoud van druk- en zetfouten . Hiervoor wordt door de salon geen aansprakelijkheid aanvaard.
  2. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Indien er additionele voorwaarden voor deze aanbiedingen van kracht zijn, zullen deze op de website worden vermeld. Kortingsacties en andere aanbiedingen gelden niet in combinatie met andere kortingsacties en aanbiedingen. Betaalde kadobonnen kennen geen verloopdatum, ze blijven altijd inwisselbaar en mogen WEL gebruikt worden in combinaties met andere acties. Verjaardagsbonnen zijn niet overdraagbaar aan een ander en niet inwisselbaar voor geld. De relatiekorting geldt alleen voor nieuwe klanten van Aurelia en voor de eerste behandeling, hij kan niet gebruikt worden voor de aankoop van producten en is niet inwisselbaar voor geld. De bon heeft geen verloopdatum en mag worden overgedragen aan anderen als je er zelf geen gebruik van maakt. Bij twijfel: vraag van te voren of een bepaalde korting toepasbaar is.
  3. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en de eventuele producten contant of per pin te voldoen.
  4. Indien Aurelia hiervoor akkoord geeft, mag in afzonderlijke gevallen het bedrag per bankoverschrijving worden voldaan. Het bedrag dient in geval van bankoverschrijving binnen 3 dagen te zijn bijgeschreven. Indien deze termijn is verstreken en nog geen betaling is ontvangen, is Aurelia genoodzaakt 10% rente per week in rekening brengen over het verschuldigde bedrag.
  5. Producten die besteld zijn in de webwinkel dienen conform de voorwaarden van de webwinkel van Aurelia te worden betaald.
 5. Geheimhouding
  1. Aurelia verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door cliënt is verteld of als dit voort vloeit uit de aard van de informatie.
  2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Aurelia verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 1. Aansprakelijkheid
  1. Aurelia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat het schoonheidsinstituut is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijk aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
  2. Aurelia is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging aan persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft mee gebracht naar de salon.
  3. Aurelia is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade, van welke aard dan ook, opgelopen door het gebruik van diens faciliteiten.
  4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Aurelia.
 2. Beschadiging en diefstal
  1. Aurelia heeft het recht aan de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur, producten of andere eigendommen beschadigt.
  2. Schoonheidsinstituut Aurelia meldt diefstal altijd bij de politie.
 3. Klachten
  1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 dagen na behandeling of aanschaf zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Aurelia.
  2. Aurelia zal de cliënt die de klacht heeft ingediend binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
  3. Indien een klacht over de behandeling gegrond is, zal Aurelia de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
  4. Indien een klacht over een product gegrond is zal Aurelia als volgt handelen en een passende overeenkomst treffen. Mogelijkerwijs zal dit zijn:
   – een nieuw product of
   – een vervangend product of
   – een kadobon.
  5. Indien Aurelia en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt met de klacht het geschil voorleggen aan een mediator of de wetgever.
 4. Garantie
  1. Aurelia staat garant voor de kwaliteit van de geleverde producten en geeft de cliënt één week garantie op producten, alleen indien betreffende producten ongeopend en ongebruikt zijn.
  2. In sommige gevallen kan de huid na een behandeling een reactie geven. De cliënt wordt hier tijdens de behandeling van op de hoogte gesteld.
  3. Indien er na een behandeling een reactie is opgetreden, afwijkend van datgene waarvan de cliënt op de hoogte is gesteld door Aurelia, dan dient de cliënt Aurelia hierover, dezelfde dag dat deze reactie is opgetreden, in kennis te stellen. Indien het geleverde product een allergische reactie geeft op de huid van de cliënt is er reden tot retourneren van het product.
  4. Deze garantie (art. 10.1. en 10.3.) vervalt indien:
   – De cliënt andere producten heeft gebruikt dan die geadviseerd zijn door Aurelia en/of
   – De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van Aurelia of zoals beschreven in de   handleiding niet heeft opgevolgd en/of
   – De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 1. Behoorlijk gedrag
  1. De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
  2. Indien cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Aurelia het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgave van redenen.
  3. Indien het onbehoorlijk gedrag van dien aard is dat het tegen de wettelijke normen is, is Aurelia genoodzaakt dit te melden bij de politie.
  4. Bij Aurelia wordt gewerkt volgens de hygiëne richtlijnen van de HAM (hygiëne, arbo en milieu)-code voor schoonheidsspecialisten.
  5. Er wordt van de cliënten verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëneregels. Indien een cliënt zich hier niet aan houdt, kan Aurelia weigeren de behandeling uit te voeren.
 1. Recht
  1. Op elke overeenkomst tussen Aurelia en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
  2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Aurelia, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn op aanvraag ook in de salon beschikbaar.
  3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die geldig is ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
  5. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
  6. Aurelia is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van teksten door bezoekers op de website en kan de aansprakelijkheid hiervoor niet accepteren. Deze teksten zijn persoonlijke meningen van bezoekers en vertegenwoordigen op geen enkele manier de denk- of handelswijze van Aurelia.
  7. Het plaatsen van auteursrechtelijk beschermt materiaal door bezoekers blijft de verantwoordelijkheid van de bezoekers. Aurelia kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
  8. Aurelia heeft links met andere websites, is echter niet aansprakelijk voor het handelen of de inhoud van deze websites.
  9. Aurelia vervaardigt en verspreidt haar informatie met de uiterste zorgvuldigheid, echter kan de juistheid of volledigheid niet altijd garanderen. Aurelia is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, ontstaan op welke manier dan ook door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie aangeboden op deze website. Reacties geplaatst om betrokken personen of bedrijven negatief af te schilderen worden zonder te communiceren verwijderd.